ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของพช.นนทบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2 จากนายกิติพล เวชกุล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส และมอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 4 แห่ง ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย โดยเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

2. การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ2” โดยจังหวัดนนทบุรี ดำเนินงานภายใต้ โครงการ คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเน้นการทำงานบูรณาการกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด แก่พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่าย และดำเนินงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ

3. การดำเนินงานรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และการนำลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ โดยขอให้จังหวัดและอำเภอส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทเครื่องแต่งกาย นำไปออกแบบในผลิตภัณฑ์ของตนเอง

4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การตรวจติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ เพื่อลดยอดหนี้ค้างชำระให้ได้ตามเป้าหมาย โดยรับฟังประเด็นปัญหาโครงการหนี้ค้างชำระ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ค้างชำระในช่วงปี 2556 – 2559 พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด และก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

สถานี พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)