พจ.นนทบุรี ให้การต้อนรับพัฒนาการอำเภอ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ

วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ในโอกาสนี้ ร่วมให้การต้อนรับพัฒนาการอำเภอ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี นางสาวบุตตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย และ นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย
ก่อนการประชุมในวันนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีได้ศึกษาทำความเข้าใจ ยึดถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ จากนั้นได้มอบรางวัลตามโครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช. สุขภาพดี ประเภทจอมขยับ จัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี และกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่งเสริมกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยตามกิจกรรมที่สำคัญในแต่ละอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 ครั้งต่อเดือน
นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 โดยให้ปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัด

 

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)