พช.นนทบุรี ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทองเพื่อถอดบทเรียนครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน นางจิดาภา จิระพินทุ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองเชียงโคต หมู่ที่ 1 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับรางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนองค์ความรู้ของครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบเพื่อนำความรู้ที่ได้ดำเนินงานด้านสัมมาชีพชุมชน และประสบผลสำเร็จ โดยในวันนี้นำเสนอกิจกรรมเด่นการปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทานเองในครัวเรือน มีเหลือก็นำไปแบ่งปัน และจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้ในครัวเรือน

ในการนี้ นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่ง

สำนักข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)