พช.นนทบุรี ร่วมเซ็น MOU กับอบจ. จัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP หวังผลักดันสินค้าOTOP ช่วยพลิกฟื้นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

พช.นนทบุรี ร่วมเซ็น MOU กับอบจ. จัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP  หวังผลักดันสินค้าOTOP ช่วยพลิกฟื้นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันดำเนินโครงการภายใต้ 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี
2.โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
3.โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ(สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกกลุ่ม OTOP
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 4 โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาด  รวมทั้งยังมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP มีความรู้ความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าและมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)