พช.นนทบุรี ทีมงานพัฒนาชุมชนเร่งรัดปรับโครงสร้างหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพื้นที่อำเภอไทรน้อย

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมให้ความรู้ ทบทวนการดำเนินงานและชี้แจงแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และปรับโครงสร้างหนี้แก่สมาชิกของกองทุน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านมติที่ประชุมการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นลูกหนี้ในห้วงปี 2556-2560 จำนวน 9 กลุ่ม

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)