พช.นนทบุรี รวมพลังร่วมใจสร้างมิติใหม่ของการทำบุญ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วัดขวัญเมือง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำอช. ผู้นำสตรีระดับอำเภอ และกลุ่มผู้นำองค์กรในชุมชนทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในกิจกรรม “ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สู่ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เพื่อร่วมกันพัฒนาวัดให้เป็นสถาบันที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5ส.

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดต้นผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผัก โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเมล็ดพันธุ์ผักมาร่วมทำบุญติดต้นผ้าป่า ร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรม ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน เครื่องปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน อาทิ การน้อมแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ,กิจกรรมโคก หนอง นาโมเดล

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำ 5ส.ภายในวัด ทั้งกวาดลานวัด ล้างจาน ล้างห้องน้ำ เป็นต้น

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)