พช.นนทบุรี จัดประชุมสานต่องานพัฒนาชุมชนเข้มข้น

วันนี้ (14 ก.ย. 63) ณ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้ทันกำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ได้แสดงถึงความห่วงใยในการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งแนะนำให้วางแผนการทำงานในอนาคตให้มีระบบแบบแผนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้ทุกคนตระหนักถึงการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม และหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 113 และ 114 พร้อมให้กำลังใจในการทำงาน ให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อไป

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)