นนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 จำนวน 200 คน ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ด้วย
โครงการพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ซึ่งได้เกิดการลงนามร่วมมือกันระหว่างกรมราชทัณฑ์ และกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการสิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะพ้นโทษและออกไปใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งในการดำเนินโครงการได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขังในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ทั้งการออกแบบแนวคิดบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลอง และการปฏิบัติในพื้นที่จริงภายในเรือนจำ และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดของผู้ต้องขัง ได้กลับออกมาเป็นคนดี มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวได้ด้วยความพอเพียง ไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก
โดย กรมการพัฒนาชุมชนจะให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และกำลังจะกลับคืนสู่สังคม ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. สามารถสมัครเข้าเป็นลูกจ้างได้รับเงินเดือน ๆละ 9,000 บาท โดยต้องมีภูมิลำเนาในอำเภอ/จังหวัดนั้น ๆ (ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา/ประวัติการต้องโทษ) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนประกาศคุณสมบัติไว้ในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ผู้ที่มีที่ดินของตนเอง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามช่วงเวลาที่รับสมัคร
3. คนที่ตั้งใจจริงแต่ไม่มีที่ดิน จะสนับสนุนให้ร่วมกับธนาคารที่ดิน จัดหาที่ดินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงโครงการตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) ซึ่งจะได้มีการหารือจัดทำโครงการในโอกาสต่อไป.

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)