การนิเทศติดตามพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น 113

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางวีณา ปาระมี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ต้อนรับทีมนิเทศติดตามจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ที่มาดำเนินการติดตามนิเทศพัฒนากรบรรจุใหม่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 113

ในการนี้ นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี , นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ ,นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ร่วมให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของพัฒนากรบรรจุใหม่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 113 จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นายทินกฤต เทียมปฐม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี
  2. นายซุบกี เด็งและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่
  3. นายมนตรี อุดมพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

โดยพัฒนากรบรรจุใหม่ ได้จัดทำเอกสารสรุปผลการเรียนรู้ และสังเคราะห์การเรียนรู้ เพื่อส่งให้วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)