พช.นนทบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจประเมินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี :นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางประภา ปานิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และนายจักรพงศ์ การีชุม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเมินผลกิจกรรมต่างิๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางรักใจกาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับประเด็นการพิจารณาคัดเลือกมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1.พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

– ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

-ประเภทนักวิชาการ นายกฤตพจน์ เจริญสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

-ประเภทสนับสนุน นายจักรกฤษณ์ ยศตีนเทียน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2.พิจารณาประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

3.พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

– กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มอาชีพกระเทียมโทนมะนาวปรี๊ด วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

– คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี

– สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ อำเภอบางบัวทอง

– สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น

(Visited 1 times, 1 visits today)