พช.นนทบุรี ร่วมฟังการประชุม Conference เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ของหน่วยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวีณา ปาระมี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)