นนทบุรี ระดมทีมประชุมสรุปผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาสรุปผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563  พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการ และเครือข่ายต่าง ๆ กอ.รมน. ,ปกครองจังหวัด , สาธารณสุขจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด , เกษตรจังหวัด ,ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดนนทบุรี , และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลกิจกรรมที่ส่งเข้าคัดสรร ระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 23 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่ 6 อำเภอ

            สำหรับในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  จำนวน 5 ประเภท พื่อรับโล่รางวัลในส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” , ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย ,หญิง) , องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น , ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ดีเด่น และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ดีเด่น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้นำองค์กรในชุมชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)