พช.นนทบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สารสนเทศระดับอำเภอ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

@ข่าวนนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางราณี วงศ์ลุน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศระดับอำเภอ โดยมีหัวข้อ ดังนี้

  1. การใช้โปรแกรม POWER BI

  2. การปักหมุดแผนที่ใน Google Map เพื่อใช้ในงานสารสนเทศ ต่าง ๆเช่น การดำเนินงานหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศต้นแบบอำเภอ ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

  3. การใช้โปรแกรม CIA สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

ในการนี้ จังหวัดมอบหมายให้อำเภอดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระดับอำเภอ รวมทั้งพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศต้นแบบของอำเภอ

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี :รายงาน….

(Visited 1 times, 1 visits today)