พช.นนทบุรี Morning Brief และร่วมรับฟัง Video Conference

          @ข่าวนนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และงานที่แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายรับผิดชอบ โดยให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี :รายงาน….

(Visited 1 times, 1 visits today)