สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องรัตนาธิเบศร์ : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม Conference กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 12 และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 13 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร     แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)