ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-@ข่าวนนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทำการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ ผู้แทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)