ประชุม คณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

-ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องรัตนา ธิเบศร์ : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 (COVID-19) จังหวัดนนทบุรี และได้ประกาศจังหวัดนนทบุรีเรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน และบุคลากรที่ต้องบริการประชาชนใกล้ชิดให้ใส่ face shield ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)