ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2563

นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สายพัฒนาการจังหวัดนนทบุรีและทีมงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยท่านพัฒนาการจังหวัดฯ มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
1. การบริหารจัดการศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี โดยส่งเสริมให้มีใช้ศักยภาพของสถานที่ที่มีอยู่ เช่น ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยการทำความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร ภาคีเครือข่าย ในการจัดประชุม/กิจกรรม ภายในศูนย์ OTOP เพื่อให้เกิดการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP และเกิดการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้า สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
2. การส่งเสริมให้เป็นนักการขายที่ดี โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสร้างความน่าสนใจ และจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่การขอรับรองมาตรฐาน โดยให้สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีมาตรฐาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยสนับสนุน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน เช่น อย. มผช. เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)