นายพนม สิงห์สายพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ จ.นนทบุรี

นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สายพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการในประเด็น 1)การรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2563 แบบ Real Time 2)มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3)ทบทวนการแบ่งงานตามภารกิจในฝ่ายอำนวยการ การเงิน/งานพัสดุ/งานบุคลากร/งานธุรการ/งานบันทึกข้อมูล 4)การโอนเงินยืมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 5)การจัดสรรงบบริหาร ปี 2563, การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ผลการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฝ่ายอำนวยการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)