นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามงานจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 13 มกราคม 2563
– เวลา 13.00 น. ณ บ้านบางประดู่ หมู่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยตลาดเปิดขายช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ มีผู้ขายจำนวน 50 ร้าน ยอดจำหน่ายเฉลี่ยร้านละ 2,000 บาทต่อวัน ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีพร้อมทีมงานในฐานะเจ้าของพื้นที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
– เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี : นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามงานจังหวัดนนทบุรี ตามประเด็นการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดำเนินงานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ประจำเดือนมกราคม 2563
ผลการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อจำกัดของการขับเคลื่อนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เปลี่ยนคนบ่อยจึงขาดความต่อเนื่องในการเข้าร่วมประชุม แนวทางแก้ไขปัญหา จัดประชุมทบทวนคำสั่ง ชี้แจงบทบาทหน้าที่ กำหนดแผนปฏิบัติงานของ คสป. ประจำปี 2563 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน
2) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 29 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหมุน จำนวน 5 ล้านบาท งบบริหาร 2 ล้าน และเงินทุนหมุนเวียน 22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 ยอดเบิกงบบริหาร 67,569 บาท คิดเป็นร้อยละ3.38 ส่วนงบเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการอนุมัติ 40 โครงการ แบ่งเป็นเงินอุดหนุน 4 โครงการ 370,000 บาท เงินทุนหมุนเวียน 36 โครงการ 6,300,000 บาท
3) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
จังหวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบบริหาร งบยุทธศาสตร์กรม.พช.ปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 6,470,506.05 บาท แบ่งเป็น 1)งบบริหาร 1,698,52.05 บาท 2)งบยุทธศาสตร์กรม พช.4,711,000 บาท 3)งบค่าใช้จ่ายไปเข้าร่วมโครงการฯ 60,980 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 13 ม.ค.63 งบบริหาร เบิกได้ 914,248.76 บาท งบยุทธศาสตร์กรม พช. เบิกได้ 147,900 บาท และงบค่าใช้จ่ายไปราชการ เบิกได้ 57,480 บาท ผลการเบิกทั้งหมด 989,657.29 คิดเป็นร้อยละ 15.29 ได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปแผนปฏิบัติการที่กำหนด
4) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (+โคกหนองนาโมเดล)
จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (+โคกหนองนาโมเดล) แก่หมู่บ้าน/ชุมชน และอำเภอดำเนินการสำรวจผู้เข้าร่วมผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 40 ครัวเรือน ข้อจำกัด จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่จำกัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย/หมู่บ้านจัดสรร และพื้นที่ในจังหวัดฯ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาคการเกษตรจึงทำให้มีผู้สมัครใจน้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)