กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่” โดยการสร้างรู้ ความเข้าใจ One plan การเชื่อมประสานแผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, กลุ่มจังหวัด, ภาค, ประเทศ และร่วมกำหนดการประสานการดำเนินงานจัดทำแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามปฏิทินการเชื่อมประสานแผนฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)