Smart Card Reader

โครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชาร (Zero Copy)

http://cddid.cdd.go.th/

(Visited 1 times, 1 visits today)