ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เวลา 08.30 น. : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด โดยนายแบงค์ชาติ แก้วชมพู ประธานเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัดดำเนินการประชุม ท่านพัฒนาการจังหวัดฯ ได้นำเสนอการพิจารณาการคัดเลือกสุดยอด OTOP TOP TEN ระดับจังหวัด ปี 2562 เพื่อให้เป็น OTOP ที่โดดเด่น ปะจำจังหวัดนนทบุรี และมอบนโยบายการขับเคลื่อน ผลิตภัณฑ์ OTOP แนวทางการขับเคลื่อนรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านระบบ E-commerce จังหวัดนนทบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)