ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

 

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2.คู่มือการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3.คู่มือการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

3.1 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค

4.คู่มือการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

5.คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP

6.คู่มือเกี่ยวกับทุนชุมชน

7.คู่มือแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

8.คู่มือโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

9.คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

10.คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

11.คู่มือการใช้งาน GIS ชุมชนท่องเที่ยว

12.คู่มือAppicationOTOPนวัตวิถี

13.แนวทางการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบปี 64

14.คู่มือมชช. มาตรฐานการพัฒนาชุมชน

 


 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)