รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค ประจำปี 2564

 

 

รายงานจำนวนประชากร ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัดนนทบุรี ปี 2564

เพศหญิง เพศชาย
เมืองนนทบุรี 22501 18649
บางกรวย 13923 11885
บางใหญ่ 36226 30938
บางบัวทอง 55063 46763
ไทรน้อย 18472 16751
ปากเกร็ด 20100 17190

 สรุปข้อมูลจปฐ.  ปี 2564 ภาพรวมทั้งจังหวัด

สรุปข้อมูลจปฐ. 2564 จังหวัดนนทบุรี 

       สรุปข้อมูล จปฐ. ปี 2564 แยกตามรายอำเภอ

1.สรุปข้อมูลจปฐ. ภาพรวมระดับอำเภอ อำเภอเมืองนนทบุรี

2.สรุปข้อมูลจปฐ. ภาพรวมระดับอำเภอ อำเภอบางกรวย

3.สรุปข้อมูลจปฐ. ภาพรวมระดับอำเภอ อำเภอบางใหญ่

4.สรุปข้อมูลจปฐ. ภาพรวมระดับอำเภอ อำเภอบางบัวทอง

5.สรุปข้อมูลจปฐ. ภาพรวมระดับอำเภอ อำเภอปากเกร็ด

6.สรุปข้อมูลจปฐ. ภาพรวมระดับอำเภอ อำเภอไทรน้อย

     สรุปข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ที่ตกเกณฑ์ รายตัวชี้วัด  (สำหรับเจ้าหน้าที่)

1.อ.เมือง-ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

2.อ.บางกรวย-ข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

3.อ.บางใหญ่-ข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

4.อ.บางบัวทอง-ข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

5.อ.ปากเกร็ด-ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

6.อ.ไทรน้อย-ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

(Visited 1 times, 1 visits today)