ข้อมููลสรุปหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรีและรายงานจำนวนประชากรในเขตชุมชน

ข้อมููลสรุปหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลสรุปหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้าน จ.นนทบุรี (ราย 6อำเภอ)

 

 

 

 

 

 

 

 

       รายงานจำนวนประชากรในเขตชุมชน

1.จำนวนครวเรือนประชากร อปท.อำเภอบางกรวย

2.จำนวนครวเรือนประชากร อปท.อำเภอบางบัวทอง

3.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท เมืองนนทบุรี

4.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ไทรน้อย

5.จำนวนครัวเรือน ประชากร อปท.ปากเกร็ด

6.จำนวนครัวเรือน อปท.บางใหญ่

(Visited 1 times, 1 visits today)