หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว136 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว136 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

15 มกราคม 2562 /

11:13 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่  กค(กวจ)0405.2/ว546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(3)

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(3)

15 มกราคม 2562 /

11:13 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว444 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว444 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

03 พฤศจิกายน 2561 /

14:04 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว443 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศคระกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แหล่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว443 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศคระกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แหล่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

03 พฤศจิกายน 2561 /

13:47 น. /

ดาวน์โหลด