นบ 0019.4/ว 582 25 ตุลาคม 2565  เรื่อง ส่งประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวิธีการ  ขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566  และประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

นบ 0019.4/ว 582 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง ส่งประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

25 ตุลาคม 2565 /

10:21 น. /

ดาวน์โหลด