ประชุมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ในระดับจังหวัด การใช้ชื่องาน/การเลือกสถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม/รูปแบบกิจกรรม/ช่วงเวลาการจัดงานกิจกรรม/สินค้าและผลิตภัณฑ์

06 ธันวาคม 2562 /

17:09 น.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้ง 2/2562

06 ธันวาคม 2562 /

16:30 น.