อำนาจหน้าที่

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทุบรี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนวราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
(๓) กําหนด กํากับดูแล ให้คําแนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 9 times, 1 visits today)