โครงสร้าง/บุคลากร

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

นายพนม สิงห์สาย

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

วชิราพร แจ้งเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

วิษณุ จันทร์โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ราณี วงศ์ลุน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวีณา ปาระมี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พัฒนาการอำเภอ

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี

พัฒนาการอำเภอบางกรวย

น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายอำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

นุสรา ธรรมฤาชุ

พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

ปรียานุช สุพิมนานนท์

พัฒนาการอำเภอไทรน้อย

โสภิดา บุญเนาว์

พัฒนาการอำเภอเมือง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)