โครงสร้าง/บุคลากร

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

นายพนม สิงห์สาย

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

วชิราพร แจ้งเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

วิษณุ จันทร์โพธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ราณี วงศ์ลุน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

น.ส.ภัสสมณฑ์ กำเนิดเพ็ชร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พัฒนาการอำเภอ

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี

พัฒนาการอำเภอบางกรวย

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายอำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

นุสรา ธรรมฤาชุ

พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

ปรียานุช สุพิมนานนท์

พัฒนาการอำเภอบางไทร

โสภิดา บุญเนาว์

พัฒนาการอำเภอเมือง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)