โครงสร้างและผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

โครงสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

นางรักใจ กาญจนะวีระ
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์
: 02 580 0704 ต่อ 102  , 08 4874 0618

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์  08 1820 9510

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวโสภิดา บุญเนาว์

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์  08 1820 9514

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม

ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์  08 1820 9523

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์

ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

โทรศัพท์  08 1820 9504

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี

นายอุดมศักดิ์ ปานศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี

โทรศัพท์ 08 1820 9529

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย

นางสาวสุราพร ดวงเนตร

พัฒนาการอำเภอบางกรวย

โทรศัพท์ 08 1820 9551

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางใหญ่

นายอำพรชัย วิชิตพรชัย

พัฒนาการอำเภอบางใหญ่

โทรศัพท์ 08 1820 9771

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง

นางนุสรา ธรรมฤาชุ

พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

โทรศัพท์ 08 1820 9620

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

โทรศัพท์ 0 81820 9801

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย

นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์

พัฒนาการอำเภอไทรน้อย

โทรศัพท์ 08 1820 9551

(Visited 1 times, 1 visits today)