พช.นนท์ ร่วมต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นำโดยท่านพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี             ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ในสังกัดมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้มีประกาศเจตนารมณ์ “พัฒนาชุมชน นนท์ ต่อต้านการทุจริต 2566”

ซึ่งพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด ที่สามารถส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ จริยธรรมคุณธรรม หลักธรรมภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)