ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 จังหวัดนนทบุรี Copy

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2565 จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุธี  ทองแย้ม ได้กล่าวเปิดงาน กล่าวถึงความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ การบูรณาการของหน่วยงานราชการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรัปชันในทุกรูปแบบ สนับสนุนรณรงค์ให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมความซื่อสัตย์ภายในองค์กร รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์ถึงเจนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี สภาเด็กและเยาวชน/นักเรียน/นักศึกาา สื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสากลในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)