สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีประชุมติดตามงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid- 19 (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563) และตามคำสั่ง/ประกาศจังหวัดนนทบุรี

-ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯลฯ และให้จัดทำแผนงาน การทำงาน แบบจัดเวนผลัดประจำวันของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid- 19 (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563) และตามคำสั่ง/ประกาศจังหวัดนนทบุรี และได้กำชับให้ปฏิบัติตาม มติ ครม. และประกาศของจังหวัดนนทบุรี อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)