ประชุมติดตามดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
-เวลา 14.00 – 16.00 น. กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรี ผ่านระ บบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมมาธิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ที่มอบหมายสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้
1.การจัดทำแผนการและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป
2.สำรวจ/จัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร มูลนิธิ สมาคม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
3.การจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ หนี้ที่จะครบอายุความดำเนินคดี และหนี้ที่ดำเนินคดีเพื่อให้กองทุนฯมีหนี้ค้างชำระลดลงอย่างต่อเนื่อง
4.มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศ
นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุม ในการนี้ นายพนม สิงห์สายพัฒนาการจังหวัด ได้กำชับให้ทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติ ระเบียบกฏหมายอย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)