ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบ “โคกหนองนา โมเดล” และถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

– ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. :

นางราณ วงศ์ลุน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายภาวัต คงกล่อมเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  โสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบ “โคกหนองนา โมเดล” และถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

– จุดที่ 1 นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์ กำนันตำบลบางรักน้อย หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี มีพื้นที่เข้าโครงการฯ ดำเนินการ 3 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

1) ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ประกอบด้วย มะละกอ, มะนาว, กล้วยน้ำหว้า, มะพร้าว

2) ขุดสระน้ำ (1 แห่ง) เลี้ยงปลานิล, ปลาดุก

– จุดที่ 2 นางสาวลัดดาวัลย์ คำสม หมู่ 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย มีพื้นที่เข้าโครงการฯ ดำเนินการ 1 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

1) ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น/พืชผักสวนครัว/ไม้ประดับ ประกอบด้วย ฝรั่ง, มัลเบอร์รี่, มะนาว, ทุเรียน, ดอกหน้าวัว, กล้วยน้ำหว้า

2) ขุดสระน้ำ (1 แห่ง) เลี้ยงปลาดุก

3) เลี้ยงผึ้งชันโรง จำนวน 6 หลัง

ในการนี้ คณะติดตาม ได้ให้คำแนะนำการปรับปรุงและบริหารจัดการพื้นที่ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ต่อไป

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)