ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2563

– ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2563 เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถนำไปปิดประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลทราบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)